Antal och placering av utrymningsplaner

Hur många utrymningsplaner behöver jag?

I en byg­gnad skall, i den omfat­tning som behövs och på lämpligt belägna platser, finnas anslag med utrymn­ings­plan.
Det är lämpligt med minst en utrymn­ings­plan på varje vån­ings­plan­plan i en byg­gnad.
Utrymn­ings­pla­nen skall plac­eras i lämplig läshöjd. (AFS 2009:2)

Svensk stan­dard SS 2875 anger form och färg för sym­boler samt vilka typ­snitt som är avsedda att använ­das på utrymningsplaner.

Franke Safety Sys­tem

franke-safety-system videoFranke Safety Sys­tem

BrandTeknik / Utrymn­ings­planer är nu åter­försäl­jare för Franke Safety Sys­tem — Fläk­ten som släcker brän­der på spisen! Spis­vak­ten förhin­drar oly­ckor genom att först larma och därefter stäng av ström­men till spisen ifall man glömt den på. Fort­sät­ter tem­per­a­turen att stiga trots avstängnin­gen så utlöser automa­tisk släck­n­ing. Hör av er för prisuppgift! http://www.brandteknik.nu

Svensk stan­dard

Utrymn­ings­planer | Utrymningsplan

Svensk stan­dard (SS 2875) för utrymn­ings­planer visar mer i detalj hur sym­bol­erna skall se ut.
Utrymningsplaner skall i princip finnas på varje svensk arbetsplats. Kravet är uttalat om lokalerna inte är lätt överblickbara och om inte alla där har god lokalkännedom. Men eftersom man i nästan alla verksamheter måste räkna med besökare utan god lokalkännedom, och eftersom det finns ett lagkrav i arbetsmiljölagen på att ha tydligt anslaget om hur man larmar och varna, så förefaller en utrymningsplan vara den enklaste vägen att gå.