Utrymning Hotell

SRVFS 2008 3De övergripande målen för brandskydd enligt EU:s rekommendationer Brandsäkerhet i befintliga hotell är att:

 • minska riskerna för att brand utbryter
 • hindra spridningen av brand och brandgaser
 • försäkra att alla gäster och personal kan evakueras på ett säkert sätt
 • underlätta för räddningstjänsten att ingripa

Enligt rekommendationerna innebär ett bra brandskydd att:

 • det finns säkra utrymningsvägar
 • byggnadens konstruktion är tillräckligt stabil för att personer ska kunna sätta sig i säkerhet vid brand
 • brännbart material i väggar, tak och golv är begränsat
 • dekorationer och lös inredning inte ökar brandbelastningen tekniska utrustningar eller apparater inte orsakar brand
 • det finns system som ger tidig upptäckt av brand och som varnar gäster
 • brandskyddet även omfattar personalutbildning
 • det finns tillämpbara instruktioner
 • anslag om utrymning finns i gästrum och personalutrymmen
 • det finns släckutrustning
 • all utrustning för brandskydd underhålls

Vi tilläm­par mäng­dra­batt och rabatt för större anläg­gningar som har
utrymn­ings­planer i varje rum, såsom skolor och hotell. Be om offert!

Utrymningsplaner  Utrymningsplan  Utrymningsplan 3D  Brandskyddsritningar
Utrymning  Utrymning-Hotell  SBA  Brandskyltar  Kontakt   

Youngdesign