Utrymning

Arbetsmiljöverket UtrymningDet vilar ett stort ansvar på ägare och nyttjare för att
utrymningstryggheten säkerställs.
Det grundläggande kravet för
utrymning är att de personer,
som vistas i en byggnad, eller annan anläggning, vid brand ska kunna utrymma till säker plats innan kritiska förhållanden uppstår. Regler för hur utrymningsvägar ska utformas finns i Boverkets Byggregler (BBR).

”Det ska finnas sådana möjligheter till utrymning som är betingade av byggnadens, lokalens, arbetsplatsens och verksamhetens art” står det i 75§, AFS 2009.

Vid av fara ska alla arbetsplatser och personalutrymmen kunna ut­rymmas innan kritiska förhållanden uppstår. Antalet utrymningsvägar samt deras fördelning och kapacitet ska vara avpassade efter arbetsplatsernas användning, utrustning och storlek och ef­ter det största antal människor lokalen är avsedd för.

I regel ska det finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. Fler än två utrymningsvägar kan erfordras om gångavstånden annars blir för långa eller om lokalen inrymmer ett stort antal personer. Med två av varandra oberoende utrymningsvägar avses utrymningsvägar som är geografiskt (minst 5 meter mellan utrymningsvägarna) eller brandtekniskt avskilda inbördes.

En utrymningsväg bör vara minst 0,9 meter bred. Dörröppningar bör ha minst 0,8 meter fri bredd och vara minst 2 meter höga. Från brandcelller som avses rymma fler än 150 pers. bör dörröppningar och utrymningsvägar ha minst en fri bredd på 1,2 meter.

Utrymningsvägar ska så direkt som möjligt leda ut i det fria eller till  annan säker flyktplats.

Utrymningsvägar samt vägar och dörrar till utrymningsvägar ska vara lätt tillgängliga och hållas fria från hinder.

Vid utformining och dimensionering av utrymningsvägar ska man ta hänsyn till de
personberoende faktorer (antal personer, deras lokalkännedom, deras förmåga att bli
medvetna om att de ska utrymma och deras förmåga att själva sätta sig i säkerhet
byggnadsberoende faktorer (antal utrymningsvägar, hur överskådlig byggnaden är, avstånd till utrymningsvägar om det finns sprinkler, brandlarm eller utrymningslarm)
samt brandeberoende faktorer( brandens tillväxthastighet, brandgasproduktion, värmeproduktion, toxicitet) som råder för det aktuella objektet.

Utrymningsplaner  Utrymningsplan  Utrymningsplan 3D  Brandskyddsritningar
Utrymning  Utrymning-Hotell  SBA  Brandskyltar  Kontakt   

Youngdesign