Utrymningsplan

Utrymningsplan | Info

En utrymningsplan är en skylt som visar utrymningsvägar, instruktion vid brand eller annan fara, placering av manuella larmutlösningsdon och larmtelefon samt återsamlingsplats.(SS 2875)
På ritningen finns alltså information om hur man ska bete sig och var man ska samlas i väntan på räddningstjänsten.

”I en byggnad skall, i den omfattning som behövs och på lämpligt belägna platser, finnas anslag med utrymningsplan.” (AFS 2009:2).
Det är lämpligt med minst en utrymningsplan på varje våningsplan i en byggnad.
Utrymningsplanen skall placeras i lämplig läshöjd.

Svensk standard SS 2875 anger form och färg för symboler samt vilka typsnitt som är avsedda att användas på utrymningsplaner.

I Räddningstjänstlagens § 41 anges: ”Ägare och innehavare av byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olyckshändelse och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.”
Sådana förebyggande åtgärder kan vara utbildning eller information.

Utrymningsplaner är främst till för personalen. Sätt upp minst en utrymningsplan i personalutrymmet så att personalen blir informerad om var utrymningsvägar och släckredskap finns och hur man larmar. Det är viktigt att personalen känner till utrymningsstrategin för lokalerna.

Brandskyddsinformation och brandskyddsutbildning kan ges genom brandinstruktion som delas ut till berörd personal, genom muntlig information i samband med personalmöten eller vid brandövningar. Det är viktigt att alla anställda vet hur de hanterar en brandsläckare, hur nödutgångarna fungerar och var de är, och vilka arbetsuppgifter de har om en brand uppstår eller vid behov av utrymning av andra skäl.

Utrymningsplaner  Utrymningsplan  Utrymningsplan 3D  Brandskyddsritningar
Utrymning  Utrymning-Hotell  SBA  Brandskyltar  Kontakt   

Youngdesign