SBA en del av ditt systematiska arbetsmiljöarbete!

Du vet väl att ditt brandskyddsarbete bara är en del av ditt arbetsmiljöarbete? Har du tänkt efter före och har tagit fram bra rutiner så att du minimerar dina risker ska du absolut kontakta ditt försäkringsbolag och kanske kan det leda till lägre premie.

Dessutom är det roligare att jobba när man har koll på läget!

Behöver du hjälp med ditt SBA (systematiska brandskyddsarbete) eller ditt SAM (systematiska arbetsmiljöarbete) , Tveka inte – hör av er till oss för en genomgång av ert behov så tar vi fram en övergripande helhetslösning åt er som fungerar i verkligheten.

Systematiskt-Brandskyddsarbete

Systematiskt-Brandskyddsarbete

SBA, Vem — Var­för — Hur? Alla skall utföra SBA. Det innebär att vi alla skall arbeta med att för­bät­tra och under­hålla vårt brand­skydd. Hur vi skall göra det beror på vilken verk­samhet vi har. Den enskildes ans­var lyfts fram i lagen om skydd mot oly­ckor, alla arbet­splatser och verk­samheter måste arbeta med före­byg­gande åtgärder, sprida kun­skap och infor­ma­tion genom t. ex. brand– och utrymn­ingsövningar. Brand­sky­ddsverk­samheten skall bl. a. ha en egen organ­i­sa­tion vars verk­samhet till­sam­mans med det befintliga tekniska brand­sky­d­det och dess under­håll skall doku­menteras. Vi kan hjälpa till hela vägen!