Systematiskt-Brandskyddsarbete

Systematiskt-Brandskyddsarbete

SBA, Vem — Var­för — Hur? Alla skall utföra SBA. Det innebär att vi alla skall arbeta med att för­bät­tra och under­hålla vårt brand­skydd. Hur vi skall göra det beror på vilken verk­samhet vi har. Den enskildes ans­var lyfts fram i lagen om skydd mot oly­ckor, alla arbet­splatser och verk­samheter måste arbeta med före­byg­gande åtgärder, sprida kun­skap och infor­ma­tion genom t. ex. brand– och utrymn­ingsövningar. Brand­sky­ddsverk­samheten skall bl. a. ha en egen organ­i­sa­tion vars verk­samhet till­sam­mans med det befintliga tekniska brand­sky­d­det och dess under­håll skall doku­menteras. Vi kan hjälpa till hela vägen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.