Antal och placering av utrymningsplaner

Hur många utrymningsplaner behöver jag?

I en byg­gnad skall, i den omfat­tning som behövs och på lämpligt belägna platser, finnas anslag med utrymn­ings­plan.
Det är lämpligt med minst en utrymn­ings­plan på varje vån­ings­plan­plan i en byg­gnad.
Utrymn­ings­pla­nen skall plac­eras i lämplig läshöjd. (AFS 2009:2)

Svensk stan­dard SS 2875 anger form och färg för sym­boler samt vilka typ­snitt som är avsedda att använ­das på utrymningsplaner.