SBA en del av ditt systematiska arbetsmiljöarbete!

Du vet väl att ditt brandskyddsarbete bara är en del av ditt arbetsmiljöarbete? Har du tänkt efter före och har tagit fram bra rutiner så att du minimerar dina risker ska du absolut kontakta ditt försäkringsbolag och kanske kan det leda till lägre premie.

Dessutom är det roligare att jobba när man har koll på läget!

Behöver du hjälp med ditt SBA (systematiska brandskyddsarbete) eller ditt SAM (systematiska arbetsmiljöarbete) , Tveka inte – hör av er till oss för en genomgång av ert behov så tar vi fram en övergripande helhetslösning åt er som fungerar i verkligheten.

Franke Safety Sys­tem

franke-safety-system videoFranke Safety Sys­tem

BrandTeknik / Utrymn­ings­planer är nu åter­försäl­jare för Franke Safety Sys­tem — Fläk­ten som släcker brän­der på spisen! Spis­vak­ten förhin­drar oly­ckor genom att först larma och därefter stäng av ström­men till spisen ifall man glömt den på. Fort­sät­ter tem­per­a­turen att stiga trots avstängnin­gen så utlöser automa­tisk släck­n­ing. Hör av er för prisuppgift! http://www.brandteknik.nu

Systematiskt-Brandskyddsarbete

Systematiskt-Brandskyddsarbete

SBA, Vem — Var­för — Hur? Alla skall utföra SBA. Det innebär att vi alla skall arbeta med att för­bät­tra och under­hålla vårt brand­skydd. Hur vi skall göra det beror på vilken verk­samhet vi har. Den enskildes ans­var lyfts fram i lagen om skydd mot oly­ckor, alla arbet­splatser och verk­samheter måste arbeta med före­byg­gande åtgärder, sprida kun­skap och infor­ma­tion genom t. ex. brand– och utrymn­ingsövningar. Brand­sky­ddsverk­samheten skall bl. a. ha en egen organ­i­sa­tion vars verk­samhet till­sam­mans med det befintliga tekniska brand­sky­d­det och dess under­håll skall doku­menteras. Vi kan hjälpa till hela vägen!

Svensk stan­dard

Utrymn­ings­planer | Utrymningsplan

Svensk stan­dard (SS 2875) för utrymn­ings­planer visar mer i detalj hur sym­bol­erna skall se ut.
Utrymningsplaner skall i princip finnas på varje svensk arbetsplats. Kravet är uttalat om lokalerna inte är lätt överblickbara och om inte alla där har god lokalkännedom. Men eftersom man i nästan alla verksamheter måste räkna med besökare utan god lokalkännedom, och eftersom det finns ett lagkrav i arbetsmiljölagen på att ha tydligt anslaget om hur man larmar och varna, så förefaller en utrymningsplan vara den enklaste vägen att gå.