Franke Safety Sys­tem

franke-safety-system videoFranke Safety Sys­tem

BrandTeknik / Utrymn­ings­planer är nu åter­försäl­jare för Franke Safety Sys­tem — Fläk­ten som släcker brän­der på spisen! Spis­vak­ten förhin­drar oly­ckor genom att först larma och därefter stäng av ström­men till spisen ifall man glömt den på. Fort­sät­ter tem­per­a­turen att stiga trots avstängnin­gen så utlöser automa­tisk släck­n­ing. Hör av er för prisuppgift! http://www.brandteknik.nu

Systematiskt-Brandskyddsarbete

Systematiskt-Brandskyddsarbete

SBA, Vem — Var­för — Hur? Alla skall utföra SBA. Det innebär att vi alla skall arbeta med att för­bät­tra och under­hålla vårt brand­skydd. Hur vi skall göra det beror på vilken verk­samhet vi har. Den enskildes ans­var lyfts fram i lagen om skydd mot oly­ckor, alla arbet­splatser och verk­samheter måste arbeta med före­byg­gande åtgärder, sprida kun­skap och infor­ma­tion genom t. ex. brand– och utrymn­ingsövningar. Brand­sky­ddsverk­samheten skall bl. a. ha en egen organ­i­sa­tion vars verk­samhet till­sam­mans med det befintliga tekniska brand­sky­d­det och dess under­håll skall doku­menteras. Vi kan hjälpa till hela vägen!

Svensk stan­dard

Utrymn­ings­planer | Utrymningsplan

Svensk stan­dard (SS 2875) för utrymn­ings­planer visar mer i detalj hur sym­bol­erna skall se ut.
Utrymningsplaner skall i princip finnas på varje svensk arbetsplats. Kravet är uttalat om lokalerna inte är lätt överblickbara och om inte alla där har god lokalkännedom. Men eftersom man i nästan alla verksamheter måste räkna med besökare utan god lokalkännedom, och eftersom det finns ett lagkrav i arbetsmiljölagen på att ha tydligt anslaget om hur man larmar och varna, så förefaller en utrymningsplan vara den enklaste vägen att gå.