Utrymningsplaner

utrymningsplan exempel 2D-3D pdfUtrymn­ings­plan | Utrymningsplaner

Vi tror på en enkel process, från beställ­ning till färdig utrymn­ingstavla. Vi är stolta att kunna erb­juda pro­fes­sionella utrymn­ings­planer till alla på ett enkelt sätt med god och snabb service.

Vi kan också hjälpa er med andra typer
av rit­ningar och ert sys­tem­a­tiska brandskyddsarbete.

Eneklt — Snabbt — Prisvärt -
Snyg­gaste rit­ningarna, snab­baste
lever­anserna och de bästa pris­erna!


Enkelt att beställa | Snabbt och effek­tivt  | Hög kval­ité till super­bra pris !

Vi tilläm­par mäng­dra­batt och rabatt för större anläg­gningar som har utrymn­ings­planer i varje rum, såsom skolor och hotell. Be om offert!

Vi föl­jer Svensk stan­dard (SS 2875)

Så här går det till

  • Mejla en rit­ning el. han­dri­tad skiss (info@utrymningsplaner.com) eller fyll i
    for­muläret.
  • Med­dela var utrymn­ingsvä­gar, släckare el. andra släckred­skap finns (första hjälpen, hjärt­startare, ögon­skölj, brand­stege etc.) Du kan t.ex rita in dem på rit­nin­gen innan du scan­nar in den eller be oss skicka en utförlig instruktion.
  • Vi behöver också veta var pla­nen ska hänga (för “Du är här” sym­bol) och namn på åter­sam­lingsplat­sen (o gärna var den lig­ger i förhål­lande till byg­gnaden till en sit­u­a­tion­s­plan på utrymningsplanen.)
  • När vi fått mate­ri­alet skickar vi en offert. När beställ­nin­gen är bekräf­tad skickar
    vi kor­rek­tur via epost (inom 48 tim, med­dela om det är bråt­tom så löser vi det.)
  • Efter ert god­kän­nande skickar vi era utrymn­ings­planer. Vi har avtal med Posten.

Vi kan anpassa efter era önskemål och t.ex. använda er logga — utan extra kost­nad. Vi kan ta fram unika mal­lar för ert före­tag eller använda våra stan­dard­mal­lar. Vi ritar både i 2D och i 3D.
Ni väl­jer själva om ni vill ha utrymn­ings­plan­erna endast dig­i­talt eller om ni även vill ha dem utskrivna och inra­made och/eller lamin­er­ade.

Inget jobb är för litet eller för stort!
Utrymn­ings­planer.com lev­er­erar till alla kun­der, stora som små! Vid beställ­ning till större fastigheter eller till t.ex. hotell och skolor tilläm­par vi rabat­ter och för återkom­mande kun­der med löpande behov av utrymn­ings­planer ger vi mängdrabatt.

För beställ­ning, prisuppgift eller mer infor­ma­tion, skicka ett mail till: info@utrymningsplaner.com eller fyll i formuläret

Välkom­men!

Utrymn­ings­planer  Utrymn­ings­plan  Utrymn­ings­plan 3D  Brand­sky­ddsrit­ningar
Utrymn­ing  Utrymning-Hotell  SBA  Brand­skyl­tar  Kon­takt   

Face­book  Brand­blog­gar  Youngde­sign  Sitemap